Contento CMS

Naspäť

Bežné redakčné systémy (napr. Drupal, Joomla, Wordpress, TYPO3, … ) využívajú monolitické jadro, doplnené o rôzne funkcionality (moduly) podľa požiadaviek redakcie. Redakčný systém (Cotnent Management System - CMS) dokáže plniť svoju funkciu, avšak pri tvorbe nových portálov je potrebná nová inštalácia a znova zapracovať všetky funkcionality, čo má za následok duplicitnú prácu, ťažkopádnosť, problémy s udržiavaním a rozvojom do budúcnosti. Okrem toho, vzhľadom na špecifickosť týchto funkcionalít, nemôže byť žiadna z nich zapracovaná s náležitou pozornosťou a nemôže byť rozvinutá do podoby, ktorú by si zaslúžila.

Mikroservisová architektúra

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli priniesť technologický a filozofický posun - publikačnú platformu novej generácie postavenú na mikroservisovej architektúre. Podstatou tejto architektúry je vytvorenie malých - moderných - jednoúčelových aplikácií, ktoré majú len jednu úlohu (napr. samostatná aplikácia na písanie článkov, samostatná aplikácia na spracovanie obrázkov, samostatná aplikácia na spracovanie videí a pod.). Tieto aplikácie komunikujú medzi sebou pomocou volaní aplikačného rozhrania (API) a spoločne dokážu vytvoriť jeden funkčný celok s vysokou dynamikou a priestorom pre ďalší rast.

Contento CMS

Výhody

 • Moderný, modulárny prístup k vývoju aplikácií
 • Menej sofistikované programovanie
 • Kratší čas potrebný na vývoj projektov
 • Nižšie náklady spojené s vývojom projektov
 • Ľahšie zavádzania a používanie nových technológií
 • Jednoduché škálovanie a elastické rozšírovanie
 • Integrácia založená na API volaniach, eventoch a webhookoch
 • Ľahká implementácia systémov 3. strán
 • Jednoduchší upgrade a zmeny v systémoch
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Minimalizácia kritických prvkov infraštruktúry

Publikačná platforma postavená na princípe mikroservisov

 • Štandardizácia a normalizácia obsahu
 • Štandardizácia integračného rozhrania - API
 • Centralizovaná správa obsahu
 • Konsolidácia a znovupoužiteľnosť obsahu
 • Dostupnosť obsahu pre všetky projekty
 • Moderné a intuitívné používateľské rozhranie
 • Nadštandardné a pokročilé funkcionality
 • Kontinuálny vývoj platformy
 • Hotové riešenie pripravené na používanie

Contento CMS

Základné moduly Contento CMS

Autentifikácia a bezpečnosť

 • Contento Auth Server - jednotný autentifikačný server postavený na OAuth2.

Správa obsahu

 • Contento Articles Repository - intuitívny nástroj s pokročilými funkciami na správu písaného obsahu a flexibilným redakčným workflowom. Súčasťou aplikácie sú nástroje na automatizovaný import článkov z rôznych zdrojov (RSS, JSON, XML, ...).
 • Contento Minute - aplikácia pre správu krátkych správ - minúta po minúte. Umožňuje jednoduché pridávanie krátkych správ, s dôrazom kladeným na rýchlosť a jednoduchosť publikovania.
 • Contento Forms - modul pre správu formulárov bez nutnosti programovania. Podporuje všetky druhy formulárových polí, vrátane uploadu obrázkov, videí, alebo súborov, prehľadnú správu a export zhomaždených dát.
 • Contento Polls - špecializovaný modul pre tvorbu a správu ankiet.
 • Contento Quizzes - modul pre tvorbu a správu kvízov.
 • Contento Calendar - modul pre vytváranie a správu kalendárov s možnosťou napojenia na systémy 3. strán (napr. Google Calendar). Umožňuje jednoduché spracovanie rôznych historických udalostí, narodenín, menín, pripomienok a pod.
 • Contento Intreview - modul pre zber otázok s možnosťou ich zodpovedania cez špeciálnu URL.

Multimédiá

 • Contento Media Library - plhodnotný systém pre správu videí s kompletným workflow od naberania, spracovania, uloženia až po doručenie obsahu ku koncovým používateľom.
 • Contento Transcoder - multiworker aplikácia pre transcoding videí do cieľových webových formátov.
 • Contento Cutter - online strižňa pre jednoduché strihanie videí na menšie celky.
 • Contento Images Repository - centrálny repozitár obrázkov a galérií. Aplikácia slúži na naberanie, spracovanie, uschovanie a delivery obrázkov koncovým použivateľom bez toho, aby bolo nutné generovať a ukladať viaceré náhľady a zmenšeniny (tzv. thumbnails).

Front-end

 • Contento Front-end Renderer - sofistikovaný a súčasne veľmi jednoduchý CMS systém pre plnohodnotnú integráciu všetkých backendových modulov.

Pre TV klientov

 • Contento TV Catalogue - umožňuje video obsah usporiadať do logického celku TV kanál - Relácia - Séria - Epizóda. Samozrejmosťou je napojenie na TV plánovací softvér (napr. Provys, alebo MIS) a automatizované spracovanie archívu.
 • Contento Arachne - modul pre správu archivačných procesov s možnosťou širokého spektra nastavení.

Pre vydavateľstvá

 • Contento Koios - systém pre správu vydaní tlačovín s automatický importom vydaných článkov pre ich použitie vo webovom prostredí.
 • Contento Paywall - plnohodnotný systém pre správu, zamykanie a spoplatnenie obsahu.

Športové stránky

 • Contento Sophia - špecializovaný modul pre správu športových udalostí a spracovanie ich štatistík. Zahŕňa správu športov, súťaží, turnajov, zápasov, hráčov a ich štatistík. Otvorené a štandardizované rozhranie umožňuje napojiť tento systém na systémy tretích strán (napr. SFZ, SZĽH, KHL, UEFA, ...).
 • Contento Salaš - modul pre online vysielanie nie len športových prenosov. Je plne integrovaný so streamingovými kamerami alebo inými RTMP zariadeniami a produkuje signál pre HTML5 vysielanie, ktoré je dostupné na všetkých moderných platformách.

Social networking

 • Contento Content feed – agregačný modul pre integráciu a centralizáciu obsahov sociálnych sietí do jedného organického celku a následné použitie na webových stránkach.
 • Contento Shares - modul pre monitorovanie popularity obsahu na sociálnych sietiach.

Video reklama

 • Contento Vasterix - middleware systém pre správu VAST kreatív a napojenie na reklamné systémy 3. strán (AdForm, AdOcean, ...).

Podporné systémy

 • Contento Stats - systém pre správu štatistík počtu videní, dĺžky čítania článkov / pozerania videí. Zbiera dáta z koncových aplikácií (dodané prostredníctvom Harvester aplikácie) a spracováva ich do použiteľných štatistík a rebríčkov.
 • Contento Harvester - systém pre automatizovaný zber dát.
 • Contento Eventer - interkomunikačný modul pre zasielanie správ medzi jednotlivými aplikáciami na základe eventov a webhookov.
 • Contento Emily - modul pre správu e-mailových HTML šablón a posielanie e-mailových notifikácií s prehľadnou históriou a kontrolou stavu jednotlivých e-mailov. Integrovateľné s ľubovoľným systémom prostredníctvom API rozhrania.
 • Contento Redirector - centralizovaný systém pre správu presmerovaní.
 • Contento Purger - systém pre správu cache rôznych obsahov ako je Varnish, Facebook a pod.
 • Contento Charon - centralizovaný systém pre správu importov a ich jobov. Umožňuje jednoduché preberanie obsahu zo systémov 3. strán z rôznorodých zdrojov a technológií (JSON, XML, RSS, ...).
 • Contento Mobile Proxy - agregačná služba pre publikáciu rôznych typov obsahu pre mobilné aplikácie.
 • Contento Weather - systém pre import a spracovanie dát o počasí z rôznych zdrojov (SHMÚ, Meteopress, ...).

Komentáre

Kontaktujte nás

Neviete správne uchopiť online prezentáciu Vašej spoločnosti? Potrebujete konzultáciu alebo audit doterajších aktivít?